♨ کـــــــــافٍه تنهـــــایی من ♨
حال دلــــــــــم خرابه


روزی میشود ک باید

کافه ی تنهاییت

را تنها بگذاری و بروی

باید حرفهای جا مانده ات

را نگویی و بروی

من گفته ام

انقدر گفته ام

ک  دیگر خسته ات کرده ام

حرفی نمانده دیگر

باید چمدانم را ببندم و بروم

و اگر روزگاری امد ک باز حرفی بر دلم ماند

می ایم

 

حلال کنید

مراقب خوبیاتون باشید

یا علی

خداخافظ


+ یکشنبه 1392/07/07 | 18:57 | ♨کآفہ چے♨ |

 

     اصلا دیگه حوصله وب  ندارم..


+ چهارشنبه 1392/06/20 | 17:22 | ♨کآفہ چے♨ |

چه خاک حاصلخیزیست ،

خاک جوانی من !


حسرت ها ، به سرعت ثانیه ها می رویند …

 

 
+ پنجشنبه 1392/05/31 | 23:7 | ♨کآفہ چے♨ |

 

نگآه هــا که هرزهـ  باشد...

حتی اکر با حجـــاب ترینــ ، در عالمــ  هم باشیــ ....

همانــ  گونهــ  که میخواهند تصورتــ  میکنند

 فکریــ  به حالــ  مغز هایــ  فاحـــشــهـ  کنــ  نهــ   حجـــابــــ  من...

 


+ جمعه 1392/04/28 | 15:23 | ♨کآفہ چے♨ |

سلام دوستای منــ

بالاخره بعد از چند روز کار فشرده برگشتم

ممنون از حضورتون تو این مدت ک نبودم...


+ پنجشنبه 1392/04/27 | 12:55 | ♨کآفہ چے♨ |

سلام دوستانـ

من برایـ   ی کار درسیـ  از 10 تا 25 نیستمـ

ب هر حال خوشحالـ میشمـ  بهم سر بزنید...

مراقب خوبیاتونـ  باشید..


+ جمعه 1392/04/07 | 8:30 | ♨کآفہ چے♨ |

ی وقتهاییِــ  میشود ک دیگر حالو حوصلهــ  ی  خودتـــ را نداری..

 

چ برسد ب خـــــــاطراتـــــــت!

چ برسد ب آدمهاییـــ  ک گذشته اتــ  را غرق مهـــ  کرده اند..

گنگــ  و مبهمـ  و نامفهومــ

گذشته ی مه الود منــ ..حواستــ را جمعــ کنــ..

دوستتــ دارم ک خط خطیتـــ  نکرده امــ ..!

وگرنهــ  با این همه خاطراتــ  تلخیــ  ک برایمــ  ساخته ایــ

با این همه جفاییـــ  ک در حقم کرده ایــ

با این همه احساسیــ  ک از من گرفتیــ  و زندهـ  ب گورشــ  کردیــ..

باید تــــــــــــــــو را زیر خروارها خاک دفن میکردم!!!

من ساده ام..میدانمــ..!!!!!

منــ  با تو زندگی میکنمــ  ...با تو مینویسمــ ..با تو نفس میکشمــ..

کمیــ  کمتر اذیتمــ  کنــ !!کمیــ  مدارا کن با زخم هایــ احساسم..

بگذار ک حالــ  احساسمــ خوبـ باشد

بگذار ک التیــــام یابد، این دل زخــــم خورده امــ !.

فقط این را ب تو میگویم

 

خوب باش.. از آن خوب هایی ک من هرگــز ندیده امــ..

 

(خوبــ باش..

برایــ من ک فقط ظاهر نماییــ کردیـ..

خوب بودنت ب نامردیــ  مطلقــ تبدیلــ  شد

همینو بســ)


+ پنجشنبه 1392/04/06 | 21:2 | ♨کآفہ چے♨ |


+ سه شنبه 1392/04/04 | 23:44 | ♨کآفہ چے♨

مے ـــســـــ ـوزمـــــــ ــــ ــ ـ

                            از درونـــــــ  ویـــــــــ ـرانــــــ میــــــ ـشومـــــ ـــ ـــ

              بـــ ـا دیدنـــ ـه کـــ ـسی کــ ـه ...

                                  دیـــــ ـروز  بـــ ـهترینـــــ دوســــــ ـتم بـــ ـود  و امــــــــ ـروز ...

              تمــــــــ ـامـــــــــِ  خـــ ـاطــ ـراتــــم را  دزدیـــــــ ـده ...!                                   تمـــــ ـامـــِ  خــنــــ ـده هــــآیــِ  واقـــــ ـعی  ام را گــــ ـرفــــ ـت ...
      
              و  همــــ ـچنــــانــــــ  بــآیــ ـد جلـــــ ـویــــشـــــ  لـــــ ـبخـنـפ بزنــــــــ ـمـــ ـــ ــ ـ ـ      

+ دوشنبه 1392/03/27 | 12:4 | ♨کآفہ چے♨

عده ایـ  را خَـــــــر میکنند تا کاریــ  را انجامــ   دهنــد

و عده ایــ  را شیـــــــر..!!!

مواظب باشید  "حیــــــوانــ  صــفــتـــ " نشوید..!!

بازندهـــ  بازندهـــ  است..

چ   درندهـــ   چ  چرندهــ...

 


+ یکشنبه 1392/03/26 | 0:1 | ♨کآفہ چے♨

 ♀يـہ سـرے בخـتـرآ هـَسـتـَن ...

♀فـَقـَط تيــپ مـِشـكـے مـے زَنـَن ...

عـَطـر خـآص مـے زَنـَن ...

♀بيشـتـَر وَقـت هـآ بـے هـَבَفــ سـآعـَت هـآ

♀تــو پيـآבه رو قـَבَم مـے زَنـَن ...

♀بـے تـَوَجـہ بـہ اَطـرآف و حـَرفـآ و نـگـآه هـآے مـَرבم ...

♀رو نيمـكـَت پـآركــ مے شینن...

آروم و شمـُرבه حـَرف مـے زَنـَن ...

♀تـو جـَمـع آروم ميشيـنـَن و فـَقـَط گـوش ميـבَن ...

ايــن בخـتـرآ اَز اَوَل اينـطورے نـَبـوבَن ...

♀اينــآ يـہ زَمـآنـے خيـلـے شيـطون بـوבَن ...

♀عـآشـق پـآشـنـہ بـُلـَنـב و رَقـص بـُوבَن ...

♀تـو جـَشـنـآ بـهـتـَريـن رَقـآص بـُوבَن ...

♀شيـطـون و پـُر هـَيـجـآن بـُوבَن ...

♀ايـن בخـتـرآ يـہ روز يـكـے اومـَב تـو زنـבگيشــون

اَز اعتـمـآבشـون بـَבتـَريـن سـو استـفـآבه و كـَرב و رَفـت ...

♀ايـن בخـتـرآ خيـلـے خـآصـَ ـن ...

♀בيگـہ هيـچ چيــزے و قـَبـول نـَבآرَن ...

♀سـَعــے نـَكـُـن بـہ בنيـآشـون وآرב بشـے ...

♀اينــآ هيـچ كـَسـے و بـہ בنيـآے جـَבيـבشـون رآه نمـيـבَن ...

ايـن בخـتـرآ سـَر سـَخـت تـَريـن آבَم هـآے בنيـآن ...

 

 


+ پنجشنبه 1392/03/16 | 0:0 | ♨کآفہ چے♨ |


+ جمعه 1392/03/10 | 19:27 | ♨کآفہ چے♨ |

گــآهــے لآزم اســت دَر لآ بــہ لآی زِنــدگــے اَت بگـــَردے...

بــَعــضـے از تــآریــخ هآ رآ بیـــرون بکــشے...

قــآب کـــُنے بــہ دیوآر قــَلبَت...

تــآ حِمــآقــَت هآیــَت رآ فــَرآموش نَکـــُنے.

تــآ یآدَت نَــرَود کــُجآے زندِگــے زَخــم خوردے و اِدآمــہ دآدے...

کــُجآے زندگــے قــَلبــَت رآ شِکــَستــَند...

کـــُجآے زِنــدِگــے بآختـــے...!


+ یکشنبه 1392/02/29 | 1:15 | ♨کآفہ چے♨

قصــه مــَن قصــه بــے قــَرآریــست...

اگــر هــَمه این هــآ برآی ایــن اســت کــه بــه من بفهــمآنے جــز تو کســے رآ نــَدآرَم...

حــَرفــے نیــست سکــوتــ مــے کــُنم...

فقــَط کمــے بــے حوصــله شُــده ام ... بآبــَت هــَر چیــز از تــو دَلیـــل مــے خوآهــَم...

این بــے قرآرے هآ رآ ببــَخش...

ایــن نآ آرآمــے هآ رآ هــَم

بــآز هم آرآم تکـــرآر مــے کــُنم...

 تــو هــَستــے...

 و تــآ تو هَستــے٬هــَمه چیــز مــے شَــود...

...خــُدآیــآ...

 از دلتـــَنگــے کــه بگـــُذریــم...

 ایــن روز هآ ...

 فقــــَط "تنهـــــآیست" کــه اتفآق مــے افتـــَد....


+ چهارشنبه 1392/02/25 | 18:48 | ♨کآفہ چے♨ |

♀دیشـَب کــَسی بــَرای تــو ســَجاده وا نــَکــرد


♀بغضی تـــَرک نـــَخورد و گلــویــی صــِدا نــَکرد

♀انگـــار مـــا بـــدون حــضور تـــو راحتــیم


♀وقتـــی کــَسی برای ظهـــورت دُعا نکـــرد

       اللــهم عَجل لِولیــک الفرج

 


+ شنبه 1392/02/21 | 20:37 | ♨کآفہ چے♨ |

ایـن آدمـهــآ انســانیـت را چـ ِ آسـان زیـر ِ ســوآل بـرده انـد ...

دنیـایـمـ آرامـ اسـت ...

دنیـای ِ سیـآه ایـن روزهــا ...

اِســترس

آدمـهآی لبــریز ِ کیـنـــه ،

عـشق هآی ِ پــر از شهـوتــــ ...

راسـتــــی پسـ ــر ،

قــرار بـود سکآنــس ِ آخــر ِ ایـن قـصّـــه

بـآ مـ ـرگ ِ نویـسنـده تمـــــآمـ شـود

امـــــّا...

او هنــوز زنـده اَستــــ ... نفـس میـکشـد

ولــــی ...

دهـانش هـر شـب بوی ِ سیگــــآر میـدهد

بـوی ِ الـکـــل

بـوی ِ کثــآفـتـــ ...

بـوی مـرگــــ !!

بـوی ِ هـ ـرزگی ِ روحـش ...

بـوی ِ تـــن وحـشــی و نـآ آرامـش ...

بـوی نفـرتــــ ...

بـوی اِنتـقــآمـ ...

بـوی ِ لجـــن !

ایـن روزهـا نـه اَبــــری هسـت

نـه حـتّی بـارانـــی ...

جــنین ِ عـشــــق ِ مـن و تـو مــُرده بـدنیـــآ آمـد پســر !

بشـکن ایـن سکوتــــ ِ کهـنه را ... لعــنتـــی

سـوت پـایــــان را بـزن ...

بـازنــده ایــن قـصّـــه

منــمـ !

مَـــن لُقمــه ی 

بــُـزرگتـــر از دهـــانَـش بـــودَم ..

بـَــرای همیـــن

مـــَـــرا خُـــــرد مــی کـــرد !!!

 


+ پنجشنبه 1392/02/12 | 15:40 | ♨کآفہ چے♨ |

+میدانیـــ.....

بعضی را هرچقدر هم بخوانیــ

  خسته نمیشویــ..

بعضی ها هر چقدر تکرار شوند

 باز بکرند و دست نخورده..

دیده ایـ ..

شنیده ایـ..

بعضی ها بی نهایتــــ  انـــد

...مثلــ  مـــــــادر....

 

 

نقاشی روز مادر


+ دوشنبه 1392/02/09 | 21:55 | ♨کآفہ چے♨ |

میشکنیــ ...

 

وقتیــ  میدانیــ  بُتیــ  که انتخاب کرده ایــ ...

 

تنـــــها جایَشــ  در بُتــ  خانه ی زمانِ ابراهیمــ  استــ  

 

و لیاقتشــ  شکستهــ  شدنــ ...

 

فرو میپاشد آرزوهایَتــ ...

 

وقتیــ ....

 

میفهمیــ  لبـ  بهــ  لبــ  

 

زمزمه هایِ عاشقانه ی اطرافَتــ  راهِ خطــا میروند...

 

میشکنیـــ....

 

وقتیــ...

 

میفهمیــ...

 

بهتر بود...تَــــنها اگر نمــیفهمیدیــ....!!!!

+ دوشنبه 1392/02/02 | 20:3 | ♨کآفہ چے♨ |

 

چنگـ  به دلـ  نمیزند چنگ هایِ مردانهـ  ات


انگار  ب  جایِ نوازشـ  ؛ ویرانم میکنند

 

 

 آپلود عکس

 

اولینـ  بار نیست   ک  گِریهـ  میکنمــ....

{امــا اولینـ  بار استـ...... }

 ک گریهــ  ارامَمــ  نمیــکُــنه

 

 

 

 


: тαɢƨرو بعضیـآ بـآید یـه بـر چسبــ زد, تستــ شـد, آدمـ نیستــ

+ چهارشنبه 1392/01/21 | 17:49 | ♨کآفہ چے♨ |

 

دلـ دیوانهـ ی منـ

به غیر از محبتـ گناهیـ ندارد

خدا داند.....

 


 


+ سه شنبه 1392/01/20 | 21:36 | ♨کآفہ چے♨ |

 

چند وقتیستـ  همهـ  دلگیرند از منـ

دلیلــ  میخواهنــد

مَــدرکــ  میـــخواهند

برایــ  غَـــمگیـــنــ  بودنــمــ ....برایــ  ناامید بودنمــ ...برایــ  تلخــ  شدنــمــ

نـــگرانــ  نــباشیـــد !

منــ  ن غـــمگینــ شده امــ ..ن  ناامــید...ن تلــخــ ..!!!!

فــقــط  مدتیستــ  ب  دنبالشانــ   میــگردمــ

مدتــیستــ گــم  شده اند

صبـــــرم.....تحمـــلم... امیــدهایــم...انــگیــزه هایم..

نمیدانــم کــدام صفحه ســرگذشتــم...

 

جـــــا گـُــــذاشــتمـــشـــان...!!!!!!

+ جمعه 1392/01/16 | 19:15 | ♨کآفہ چے♨ |

سلامـ دوستایـ منـ

بابتـ اینـ همهـ اینـ  تاخیریـ معذرتـ میخوامـ

کلا مسافرتـ بودیمـ

وممنونـ از اینکهـ تو اینـ  مدتـ  ک نبودمـ  ب یادمـ  بودید

ب یاد همتون بودم.....

امیدوارم این چند روز عیدم ب شما خوش گذشته باشه....

 


+ جمعه 1392/01/16 | 0:3 | ♨کآفہ چے♨ |

 سلامـ دوستانـ...

ی خبریـ براتونـ داشتمـ!!!!!!!!!!!!!!!!

ما برای سه شنبه ساعت ۳بعداظهر

.......راهـــی  کــــــــــــربــــــــلا هستیم..........

امیدوارم شما همـ قسمتتونـ بشهـ برید..

برایــ  ایامــ عید بیشتراشـ نمیتونم بیامـ نتـ

ولی بهم سر بزنید

پس عیـــــدو  پـــیشاپــیش بهتونــ تبریکــ میگمـ..

راستیــ موقعـ سالــ تحویلــ دعا یادتونــ نره...

سالــــ نــــو مبــارک


+ شنبه 1391/12/26 | 10:26 | ♨کآفہ چے♨ |

 

 


+ دوشنبه 1391/12/21 | 19:13 | ♨کآفہ چے♨ |

زیادیــ  ک { خوبـــ } باشیـــ....

برایشانــ  عادتـــ  میشویــ

{تِکراریـــ } میشویــــ

تاریخــ  انقِضایتــ  زود سر خواهــد امد

مِهرتــ  ،وَفایَــتــ  ،نجابَتتــــ ، خوبیـ  است..

{وَظیفهــ } خواهــد بــود.....


+ شنبه 1391/12/19 | 9:26 | ♨کآفہ چے♨ |


+ جمعه 1391/12/18 | 11:8 | ♨کآفہ چے♨ |

خوابـــ  کینهـــ  میوزد

و تــو صِدایتـــ را بـــُـــلنـــد میکنیـ به سقفــ

ک خاطراتمــ  بترسند از لبخند دوباره اتـ !!

دنیایـــ  کـــثیفیستــــ...

ک بَهانه ها همهــ  یکــ  طرفـ  بازیــ  جمعــ میشوند

و زَمانــ  طرفـ  دیگر ورقـ  میخورد

و زخــمــ منحصر به فردتــ میکند

اینــ  تَــبــ  توستــ ک

تَرو خشکـــ  را میسوزاند

نَهــ  آتشــ..!!!

این ها همهــ  از توستــ  ک افتادیــ

از چِشمــ بیچاره ی فراموشیــ..

دنیای کثـــیفیــثتــ .سادهــ....کــثیــف

ساده تر از یک خوابــ  ک کینهــ  میوزد

ب منــ...

تو صِدایتــ را بلند میکنیــ  ب سَقفــ

و مَنــ کوتاهــ می آیَم از قلبمــ

بهانه ها همهــ یک طَرفــ بازیــ  جمعــ  میشوند

و منــ  خودمــ  را کــم میکنمــ از تـــو!!!!

این ها همهــ  از توستــ  ک افتادیــ..

و منــ هنوز اتفاقــ را نگهــ داشته امــ  ک  نیوفتد..!!!!!؟؟؟


+ شنبه 1391/12/12 | 21:48 | ♨کآفہ چے♨ |


+ سه شنبه 1391/12/08 | 20:45 | ♨کآفہ چے♨ |

در جهانـ  روزهاییـ  وجود دارد کهـ  می پنداریـ جز سرابـ , هیچ نیستیـ .

 

و هر چهـ عشق بود و رنگـ بود , همهـ دروغـــــــ  استـ .

 

و تــو انگار هـــرگز دیگریــ  را نخواهیــ  شناختــ  .

 

انگار نباید اعتـــــمــــاد کرد .

 

انـــگـــار نزدیکترینـانــ , دورترینانــند!!!!!!! ,

 

                                و تــو ... احمقــ ترین ,

 

                                             که دلـــــ   ب  حمایتهایِ  کوچکِ  دورانِ  نزدیکت بسته ایــ .

 

...

 

چشمانمــ  ناباورانهــ  مبهوتــ  مانده اند .

 

احساســ  می کنمــ  دیگر مرا توانِ تحـــــملِ  هیچ نگاهیـــ  نیست .

 

...

 

چشمانـــم ...

 

 

 

آنقدر مغمومـ  و افسرده امــ  که می توانمــ  بر طبیعتـ  بارانِ سیاه ببارانم و همه را به دیدنِ حقیقتِ وجودشان مجبور سازم .

 

 

 

نمی دانمــ  روحِ آزرده امـ  تا کی این حجمِ لجن را پذیرا خواهد بود .

 

نمی دانمــ زخمهای امروز تا کی وجودِ مرا میهــمان خواهند بود .

 

نمی دانمــ  مرگ آستانِ تحملش چقدر است ... شاید ثانیه ای نیز به یاد من بیفتد

 

و ... دلتنگی ... !

 

...

 

می دانی  ... !  

 

تنــها یک چیز را می دانمـــ ...

 

من هــرگز اینــهمه بی عــدالتیــ  را از یاد نخواهمــ  برد...!!!!

+ سه شنبه 1391/12/01 | 18:54 | ♨کآفہ چے♨ |

همیشه قافیه بوده اند سیــــــبــــــ و فـــــریــــــبـــ

همانند سیبــــــی ک آدم و حوا  را فریفتـــــــ

و حالا همه با هم میگویم  "ســــــــیــــــبـــــــ "

و دوربین های عکاسی را فریبـــــــ میدهیم

تا پنهان کنیم  انــدوهِمان را پُشت  این لبخند مصــــنوعی....!!!!!

 


+ یکشنبه 1391/11/22 | 18:18 | ♨کآفہ چے♨ |